Statut Stowarzyszenia "Polish Parking Association"


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polish Parking Association".


§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej; nie wyłącza to współpracy z instytucjami oraz organizacjami mającymi siedzibę w innych państwach.
2. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej Krajowego Rejestru Sądowego.

II. Cele stowarzyszenia

§ 5

Podstawowe cele Stowarzyszenia stanowią:

1. wymiana informacji oraz doświadczeń zawodowych między członkami Stowarzyszenia;
2. śledzenie oraz opiniowanie rozwiązań prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw parkingowych;
3. reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia.

§ 6

Cele określone w paragrafie poprzedzającym Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a/ organizację forum dyskusji służących wymianie informacji i doświadczeń zdobytych przez członków Stowarzyszenia w zakresie działalności gospodarczej;
b/ organizację konferencji, seminariów oraz spotkań towarzyskich;
c/ organizację targów oraz innych imprez wystawienniczych,
d/ organizację imprez okolicznościowych z udziałem zaproszonych gości;
e/ wypowiadanie się w sprawach publicznych;
f/ doradztwo w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji parkingów;
g/ prowadzenie działalności wydawniczej oraz akcji popularyzatorskich;
h/ promowanie osiągnięć członków z zakresu działalności związanej z członkostwem Stowarzyszenia;
i/ współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami, w tym z organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi.

III. Członkostwo Stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspomagających oraz honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski jak również cudoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który zarządza parkingiem, terenem parkingowym lub drogą publiczną (obiektami parkingowymi), bądź projektuje obiekty parkingowe lub produkuje urządzenia służące do obsługi obiektów parkingowych, lub też jest pracownikiem któregoś w wyżej wymienionych podmiotów.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Wśród członków zwyczajnych Stowarzyszenia wyróżnia się :
a. podmioty sprawujące zarząd drogami;
b. producentów urządzeń służących do obsługi obiektów parkingowych;
c. projektantów obiektów parkingowych;
d. zarządzających parkingami lub terenami parkingowymi oraz przedsiębiorstwa komunalne, o których mowa w pkt a/.
e. pracowników podmiotów wskazanych pod literami a-d.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba określona w paragrafie poprzedzającym, która wypełniła oraz podpisała deklarację członkowską, wpłaciła wpisowe w pełnej wysokości i posiada rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, z których przynajmniej jeden musi być założycielem Stowarzyszenia.
2. Wymóg posiadania rekomendacji nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, a także osoba prawna, która zarządza parkingiem, terenem parkingowym lub drogą publiczną (obiektami parkingowymi), bądź projektuje obiekty parkingowe lub produkuje urządzenia służące do obsługi obiektów parkingowych, jeżeli wypełniła i podpisała deklarację członkowską oraz wpłaciła wpisowe w pełnej wysokości.
4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się Stowarzyszeniu.


§ 10

1. Członkowie zwyczajni posiadają uprawnienia w zakresie:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b. prawa głosu na forum Walnego Zebrania Członków;
c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, a także żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
d. udziału - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, seminariach oraz innych formach działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich konferencjach, seminariach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz na zaproszenie organów Stowarzyszenia - brać udział w pracach tych organów.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać Stowarzyszenie, w szczególności poprzez udzielanie wspomożenia materialnego, umożliwiającego Stowarzyszeniu egzystencję i prowadzenie działalności statutowej.


§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

a/ przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b/ regularnie opłacać składki członkowskie;
c/ troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
d/ uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
e/ godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz dbać o jego dobre imię,
f/ informować Zarząd Stowarzyszenia o każdej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby.
§ 12

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od przynależności do określonej grupy członków i z zastrzeżeniem postanowień poniższych wynosi odpowiednio:
a/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 a/ oraz c/ - 100,00 zł;
b/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 b/ - 5.000,00 zł;
c/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 d/, jeżeli parking lub teren parkingowy posiada nie więcej niż 5000 miejsc postojowych - 1,00 zł za każde miejsce postojowe, nie mniej jednak niż 1.000,00 zł.;
d/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 d/, jeżeli parking lub teren parkingowy posiada więcej niż 5000 miejsc postojowych - 1,00 zł za każde miejsce postojowe do 5000, oraz 0,50 zł za każde miejsce postojowe powyżej 5000
e/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 e/ - 10,00 zł.
2. Jeżeli członek Stowarzyszenia może być zakwalifikowany do więcej niż jednej z grup wskazanych w § 8 ust. 3, uiszcza wpisowe właściwe dla tej z grup, do których może być zakwalifikowany, gdzie wpisowe jest najniższe.
3. Wpisowe winno być wniesione w postaci jednorazowej wpłaty.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego;
b/ śmierci członka lub jego ubezwłasnowolnienia;
c/ zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej;
d/ wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą na wniosek członka Zarządu, lub członków Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych, z powodu rażącego lub uporczywego naruszenia statutu;
e/ skreślenia z listy członków przez Zarząd wskutek nie opłacania składek członkowskich za 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
f/ utraty osobowości prawnej.
2. Uchwały określone w ustępie poprzedzającym w punktach c/ i d/ wysyła się członkowi listem na adres podany w deklaracji członkowskiej lub inny - wskazany przez członka.
3. Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołanie określone w ustępie poprzedzającym wnosi się na piśmie w terminie 2 (dwóch) tygodni od doręczenia uchwały. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu uchwały, o których mowa w ustępie poprzedzającym są niezaskarżalne.

§ 15

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej uzależniona jest od przynależności do określonej grupy członków i wynosi odpowiednio:
a/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 a/ - 10,00 zł;
b/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 b/ - 450,00 zł;
c/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 c/ - 100,00 zł;
d/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 d/ - 0,10 zł za każde miejsce postojowe;
e/ dla podmiotów wskazanych w § 8 ust 3 e/ - 10,00 zł
2. Jeżeli członek Stowarzyszenia może być zakwalifikowany do więcej niż jednej z grup wskazanych w § 8 ust 3, uiszcza składkę członkowską właściwą dla tej z grup, do których może być zakwalifikowany, gdzie składka jest najniższa.
3. W przypadku członków Stowarzyszenia zatrudnionych w podmiotach wskazanych w § 8 ust. 3 a/ - d/, które są również członkami Stowarzyszenia, zapłata składki miesięcznej przez ten podmiot zwalnia z obowiązku zapłaty składki w tym miesiącu członków Stowarzyszenia - pracowników tego podmiotu.
4. Składki płacone są miesięcznie, z góry w kasie Zarządu bądź na rachunek bankowy Stowarzyszenia, bez dodatkowych wezwań w terminie do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Komisja Rewizyjna;
c. Zarząd;
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich składu osobowego, poza wyjątkami określonymi w niniejszym statucie.
4. Walne Zebrania Członków jest zdolne do podejmowania uchwał:
a. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
zwyczajnych Stowarzyszenia;
b. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych (§ 18 ust. 10), chyba że postanowienia poniższe stanowią inaczej.
5. Uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie decyduje we wszelkich sprawach Stowarzyszenia, które nie należą do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w szczególności do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b/ uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
c/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d/ podejmowanie uchwał w zakresie nabycia lub zbycia nieruchomości;
e/ ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
f/ rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Stowarzyszenia;
g/ podjęcie uchwały w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia;
h/ wybór likwidatora Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 26 ust. 3 statutu.

§ 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co roku, w terminie do dnia 30 czerwca za rok poprzedni. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy wskazane w § 17 ust. 3 lit. e/.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a/ Komisji Rewizyjnej;
b/ członków stanowiących 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. W przypadku wystąpienia z wnioskiem określonym w ustępie poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia w tym przedmiocie wniosku i obradować nad sprawami we wniosku wskazanymi.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ustępie 1, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia stosownego wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków zwyczajnych listem poleconym o terminie i planowanym porządku obrad, nadanym najpóźniej na 30 dni przed terminem obrad.
6. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo złożyć wniosek o uzupełnienie porządku obrad przez umieszczenie w nim dodatkowych spraw, z wyłączeniem wniosków o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, pod warunkiem wpłynięcia wniosku na piśmie (również faxem) do siedziby Stowarzyszenia, na co najmniej 15 dni przed terminem obrad.
7. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien w miarę możliwości powiadomić w dostępny sposób wszystkich członków zwyczajnych o ewentualnej zmianie w porządku obrad.
8. Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
9. Na forum Walnego Zebrania Członków każdy członek zwyczajny posiada 1 (jeden) głos.
10. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.
11. Obecni na Walnym Zebraniu Członków podpisują listę obecności. Do listy załącza się ewentualne pełnomocnictwa.
12. Jeżeli liczba członków zwyczajnych biorących udział w obradach jest niewystarczająca do podjęcia wiążących uchwał, obrady z takim samym porządkiem zostają przełożone na drugi termin, który może odbyć się nie wcześniej aniżeli po upływie jednej godziny i nie później niż siódmego dnia od pierwszego terminu obrad. W powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków organ zwołujący zebranie informuje od razu o dacie drugiego terminu obrad.
13. Z zastrzeżeniem § 16 ust 6 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
14. Z każdego Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują, wybrani przez Walne Zebranie, przewodniczący oraz protokolant. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.
15. Walne Zebranie Członków może uchwalić stosowny regulamin obrad, szczegółowo normujący zasady i sposób prowadzenia zebrań.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy i składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia będących osobami fizycznymi, a także będących prawnymi przedstawicielami członka będącego osobą prawną.
3. Pomimo upływu kadencji Zarząd urzęduje do momentu wyboru nowego Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu można piastować dowolną ilość kadencji.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c/ przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
d/ nadawanie statusu członka honorowego i członka wspierającego;
e/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
f/ podejmowanie uchwał o zwolnieniu z obowiązku wniesienia wpisowego;
g/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h/ wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Zasady zwoływania posiedzeń Zarządu oraz podział obowiązków członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania
tym majątkiem przez Zarząd;
c/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania
przez Zarząd;
d/ przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
e/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany przez członków Komisji spośród ich grona.
4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej można piastować dowolną ilość kadencji.

§ 23

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a/ upływu kadencji, przy czym za upływ kadencji uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków udzielającego członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej absolutorium za ostatni rok pełnienia funkcji członka tych organów;
b/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
c/ zrzeczenia się udziału we władzach Stowarzyszenia;
d/ odwołania przez Walne Zebranie Członków.
2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek zwyczajny biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. W wypadku braku wskazanych osób, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie.

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 24

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje:
a/ z wpisowego i składek członkowskich;
b/ z darowizn, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;
c/ z dochodów z majątku Stowarzyszenia;
d/ z dochodów z własnej działalności.

§ 25

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

1. Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Skarbnik Stowarzyszenia.